Vedtekter

§ 1. Formål

Ringsaker historielag har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern i lagets arbeidsområde, som er Ringsaker hovedsokn med Åsmarka. Laget skal arbeide for å samle inn og ta vare på alt som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

§ 2. Virksomhet

For å nå formålet kan laget arrangere møter, kurs, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse, utgi årbok, arbeide for at det kan bli utgitt bygdebok, arbeide for vern av fornminner og
kulturminner av alle slag i lagets arbeidsområde.

§ 3. Medlemskap

Medlemmer i laget er alle som betaler den årlige kontingent.

§ 4. Ledelse

Laget ledes av et styre på 7 medlemmer med 3 varamedlemmer.
Årsmøtet velger:

a)   Formann for 1 år
b)   2 styremedlemmer (funksjonstid 3 år)
c)   3 varamedlemmer for 1 år
d)   1 revisor for 2 år (Laget skal ha 2 revisorer)
e)   1 medlem av valgnemnda
f)   varamedlem til valgnemnda for 1 år (Valgnemnda skal ha 3 medlemmer med
    funksjonstid 3 år, uttredende medlem er formann)

Styret velger sjøl sin nestformann, sekretær og kasserer. Styret oppnevner de nødvendige utvalg og grendekontakter.


§ 5. Regnskap

a) Regnskap skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet i
revidert stand.
b) Lagets kontante formue skal plasseres som innskudd i bank.

§ 6. Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. Det skal kunngjøres i lokalavisene med 14 dagers varsel.

Årsmøtet skal behandle:

a)   Årsmelding
b)   Regnskap
c)   Valg. (Jf. § 4)
d)   Bestemme kontingent
e)   Innkomne forslag Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være
    innkommet til styret seinest 8 dager før møtet.


§ 7. Ekstraordinert årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det, eller når 1/10 av medlemmene krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet.
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er nevnt i innkallinga.

§ 8. Endringer av vedtektene

Endringer av vedtektene kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall av de frammøtte. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen utgangen av desember.

9. Oppløsning av laget

Oppløsning av laget kan bare skje når to påfølgende årsmøter vedtar det med 2/3 flertall. Lagets arkiv, aktiva og midler forvaltes da av Ringsaker kulturstyre, som pålegges å ta initiativ til ny virksomhet.

- Moelv, den 23. febr. 1998 (- En liten rettelse 1.Mars 2012)